Certified

SITEMAP
Encyclopedic hair website
Il mondo della moda capelli e della bellezza
The world of hair fashion and beauty business
Die professionelle Welt der Haarmode und der Schönheitspflege
Le monde professionnel de la mode cheveux et de la beauté
El mundo profesional de la moda-cabello y de la bellezza
世界上的时尚发型及美容业务
عالم الموضة الشعر والتجارية تجميل
Мир моды и красоты волос бизнеса

30 Sep 16

grande-fratello-parrucchieri

Ai Vip "Reclusi" nella casa del "Grande Fratello" a Roma, nell'ultima puntata del reality show, è stato chiesto di imparare la professione del Parrucchiere.

Guidati da due stilisti di successo i Vip si sono cimentati con shampoo, piega e taglio.
Lo spettacolo è stato divertentissimo, ed ha contribuito a rivelare quanto complicata e difficile sia la professione dell'hairstylist.

30 Sep 16

COUTURE FASHION WEEK, founded in 2005 by Andres Aquino, presents a series of couture and luxury fashion shows in New York City, Cannes and other selected cities.

Here is Andres Aquino "Glamour Rush" fashion collection: a futuristic nostalgic look at what used to be the fashion District in New York City.


Photos: Ron Carr, couturefashionweek.com

30 Sep 16

hosok

Ci siamo!

Domenica 2 e Lunedì 3 Ottobre, Bologna - È ormai alle porte l’evento DAVINES che propone on stage il meglio della coiffure internazionale all’insegna dell’apprendimento, della condivisione e della tensione verso l’eccellenza.

Hair on Stage Italia è l’evento di 2giorni di show con stilisti e relatori internazionali e nazionali d’eccezione, che rappresenta un’opportunità unica per incontrare parrucchieri creativi e sulla stessa lunghezza d’onda, per scambiarsi tendenze, idee e progetti in un evento dedicato alla bellezza: un valore che DAVINES traduce in armonia, buon gusto e individualità.

DOMENICA 2 OTTOBRE, lo show si aprirà con gli stilisti internazionali Allilon Education, fondatori dell’omonima accademia DAVINES con sede a Londra, seguirà la creatività di Jesus Oliver, spagnolo di origine e italiano d’adozione e gli stilisti giunti alla finale nazionale della competizione World Style Contest Italia 2016. E per chiudere la prima giornata, la grande creatività del direttore artistico DAVINES, Angelo Seminara. LUNEDÌ 3 OTTOBRE, l’evento inizierà con una dinamica convention che vedrà protagonisti tematiche quali nuovi scenari di consumo e di sviluppo del Business Sostenibile con le anticipazioni dei progetti DAVINES Education 2017. Lo show proseguirà con la performance dello stilista Gianluca Sasso fondatore della prestigiosa ACCADEMIA F con sede a Firenze e con la creatività e la ricerca dello stilista marchigiano Sergio Laurenzi. Hair on Stage si chiuderà con la performance di Angelo Seminara che, affiancato dall’International Creative Colour Ambassador Edoardo Paludo, condivideranno le nuove ispirazioni pensate per insegnare e trasmettere gli aspetti uptodate dell’ultima collezione REBEL DAVINES. Hair on Stage Italia troverà sede presso la prestigiosa struttura del TEATRO AUDITORIUM MANZONI, teatro storico punto di riferimento e sede di grandi manifestazioni, appuntamenti musicali e spettacoli popolari.

La tradizionale Get Together Dinner e il party saranno un momento di condivisione attraverso lo straordinario strumento del cibo, della musica, dell’intrattenimento e della contaminazione culturale. Si creerà così un momento per valorizzare la community e la relazione tra i partecipanti e soprattutto un’occasione di svago da vivere insieme ai propri collaboratori. La standing dinner sarà immersa in una location di eccezione capace, con la sua anima storica ed artistica, di esaltare estetica e identità. PALAZZO RE ENZO, prestigioso palazzo del XIII secolo, edificato nella Piazza Maggiore del centro di Bologna, è da sempre il cuore delle attività economiche e sociali della città e rappresenta la cornice perfetta per un dinner party indimenticabile.

WORLD STYLE CONTEST 2016

Il primo giorno di show vede in pedana anche la selezione finale, per i giovani talenti dell’hairstyling, volta a designare il migliore interprete italiano attraverso un’esibizione live. Il WSC offre al talento degli hairstylist l’occasione di competere per interpretare il proprio stile ed ottenere riconoscimento nazionale, sfidandosi con altri stilisti selezionati su tutto il territorio italiano. A Hair on Stage di Bologna la finale nazionale decreterà il vincitore italiano che si esibirà al prossimo WWHT per il gran finale internazionale.

DAVINES Via Tommaso Ravasini 9/A Parma (PR)

Tel: +39 0521.965611

30 Sep 16

Addio CONTOURING, benvenuto STROBING.

Lo STROBING nasce nel mondo del make-up come tecnica per scolpire i lineamenti illuminandone alcune zone.

MATRIX porta per prima lo strobing dal make-up all'hairstyling, e ora è STROBING MANIA !

Ecco i mood in cui lo Strobing appare nella sua versione più dolce e delicata: 5 nuovi look taglio, colore e styling che faranno risaltare il viso con delicatezza.

Matrix

30 Sep 16

Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight

Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight

Up above the city lights’ was the driving force behind this collection. Inspiration was derived from the lights of the big cities; the penthouses of New York, the lookouts in LA, the bright seductive lights of Paris, and the woman who frequents these sights. This woman is modern, elegant, magical, with her own ideas of how the world looks. This helps her showcase her unique style, inspired by the fashion and the world she moves in. From edgy pixie cuts to elegant ontrend curls, these women share a love for the urban city lights.

HAIR: Uros Mikic @ Kinky Curly Straight - AU
Collection: Luna
Ph: Andrew O'Toole
Make-up: Kylie O'Toole
Styling: Vass Arvanitis

hair-collections
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   next >

Desiderio sessuale
Se un motto popolare che prende spunto da una spassosissima commedia interpretata da Marilyn Monroe teorizza che gli uomini preferiscano le bionde, recenti sondaggi, con il supporto di qualche studio scientifico, potrebbero indurre a...

253
Beauty news
October 1, 2016

grande-fratello-parrucchieri

Ai Vip “Reclusi” nella casa del “Grande Fratello” a Roma, nell’ultima puntata del reality show, è stato chiesto di imparare la professione del Parrucchiere.

Guidati da due stilisti di successo i Vip si sono cimentati con shampoo, piega e taglio.
Lo spettacolo è stato divertentissimo, ed ha contribuito a rivelare quanto complicata e difficile sia la professione dell’hairstylist.

The post Grande fratello: i VIPs giocano al Parrucchiere appeared first on Gossip & News.252
Beauty news
October 1, 2016

COUTURE FASHION WEEK, founded in 2005 by Andres Aquino, presents a series of couture and luxury fashion shows in New York City, Cannes and other selected cities.

Here is Andres Aquino “Glamour Rush” fashion collection: a futuristic nostalgic look at what used to be the fashion District in New York City.


Photos: Ron Carr, couturefashionweek.com

The post Andres Aquino, New York: Couture Fashion week appeared first on Gossip & News.hosok

Ci siamo!

Domenica 2 e Lunedì 3 Ottobre, Bologna – È ormai alle porte l’evento DAVINES che propone on stage il meglio della coiffure internazionale all’insegna dell’apprendimento, della condivisione e della tensione verso l’eccellenza.

Hair on Stage Italia è l’evento di 2giorni di show con stilisti e relatori internazionali e nazionali d’eccezione, che rappresenta un’opportunità unica per incontrare parrucchieri creativi e sulla stessa lunghezza d’onda, per scambiarsi tendenze, idee e progetti in un evento dedicato alla bellezza: un valore che DAVINES traduce in armonia, buon gusto e individualità.

DOMENICA 2 OTTOBRE, lo show si aprirà con gli stilisti internazionali Allilon Education, fondatori dell’omonima accademia DAVINES con sede a Londra, seguirà la creatività di Jesus Oliver, spagnolo di origine e italiano d’adozione e gli stilisti giunti alla finale nazionale della competizione World Style Contest Italia 2016. E per chiudere la prima giornata, la grande creatività del direttore artistico DAVINES, Angelo Seminara. LUNEDÌ 3 OTTOBRE, l’evento inizierà con una dinamica convention che vedrà protagonisti tematiche quali nuovi scenari di consumo e di sviluppo del Business Sostenibile con le anticipazioni dei progetti DAVINES Education 2017. Lo show proseguirà con la performance dello stilista Gianluca Sasso fondatore della prestigiosa ACCADEMIA F con sede a Firenze e con la creatività e la ricerca dello stilista marchigiano Sergio Laurenzi. Hair on Stage si chiuderà con la performance di Angelo Seminara che, affiancato dall’International Creative Colour Ambassador Edoardo Paludo, condivideranno le nuove ispirazioni pensate per insegnare e trasmettere gli aspetti uptodate dell’ultima collezione REBEL DAVINES. Hair on Stage Italia troverà sede presso la prestigiosa struttura del TEATRO AUDITORIUM MANZONI, teatro storico punto di riferimento e sede di grandi manifestazioni, appuntamenti musicali e spettacoli popolari.

La tradizionale Get Together Dinner e il party saranno un momento di condivisione attraverso lo straordinario strumento del cibo, della musica, dell’intrattenimento e della contaminazione culturale. Si creerà così un momento per valorizzare la community e la relazione tra i partecipanti e soprattutto un’occasione di svago da vivere insieme ai propri collaboratori. La standing dinner sarà immersa in una location di eccezione capace, con la sua anima storica ed artistica, di esaltare estetica e identità. PALAZZO RE ENZO, prestigioso palazzo del XIII secolo, edificato nella Piazza Maggiore del centro di Bologna, è da sempre il cuore delle attività economiche e sociali della città e rappresenta la cornice perfetta per un dinner party indimenticabile.

WORLD STYLE CONTEST 2016

Il primo giorno di show vede in pedana anche la selezione finale, per i giovani talenti dell’hairstyling, volta a designare il migliore interprete italiano attraverso un’esibizione live. Il WSC offre al talento degli hairstylist l’occasione di competere per interpretare il proprio stile ed ottenere riconoscimento nazionale, sfidandosi con altri stilisti selezionati su tutto il territorio italiano. A Hair on Stage di Bologna la finale nazionale decreterà il vincitore italiano che si esibirà al prossimo WWHT per il gran finale internazionale.

DAVINES Via Tommaso Ravasini 9/A Parma (PR)

Tel: +39 0521.965611

The post DAVINES: Bologna, 2-3 Ottobre – Hair On Stage 2016 sta per cominciare appeared first on Gossip & News.250
Beauty news
October 1, 2016

Addio CONTOURING, benvenuto STROBING.

Lo STROBING nasce nel mondo del make-up come tecnica per scolpire i lineamenti illuminandone alcune zone.

MATRIX porta per prima lo strobing dal make-up all’hairstyling, e ora è STROBING MANIA !

Ecco i mood in cui lo Strobing appare nella sua versione più dolce e delicata: 5 nuovi look taglio, colore e styling che faranno risaltare il viso con delicatezza.

Matrix

The post MATRIX: la novità per i capelli è CANDY STROBE appeared first on Gossip & News.Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight

Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight Uros Mikic @ Kinky Curly Straight

Up above the city lights’ was the driving force behind this collection. Inspiration was derived from the lights of the big cities; the penthouses of New York, the lookouts in LA, the bright seductive lights of Paris, and the woman who frequents these sights. This woman is modern, elegant, magical, with her own ideas of how the world looks. This helps her showcase her unique style, inspired by the fashion and the world she moves in. From edgy pixie cuts to elegant ontrend curls, these women share a love for the urban city lights.

HAIR: Uros Mikic @ Kinky Curly Straight – AU
Collection: Luna
Ph: Andrew O’Toole
Make-up: Kylie O’Toole
Styling: Vass Arvanitis

hair-collections

The post Uros Mikic @ Kinky Curly Straight – AU, Luna Collection appeared first on Gossip & News.248
Beauty news
October 1, 2016

Lella PepeLella PepeLella PepeLella PepeLella Pepe

Lella PepeLella PepeLella PepeLella PepeLella Pepe

Hair: Lella Pepe – ITALIA

hair-collections

The post Lella Pepe, Arezzo
Hair Collection
appeared first on Gossip & News.Clayde Baumann @ D&J AmbroseClayde Baumann @ D&J AmbroseClayde Baumann @ D&J AmbroseClayde Baumann @ D&J Ambrose

This collection explores textures and colour, but also focuses on creating beautiful, enticing images. We wanted to explore how light would change the fabric and create different feels.

HAIR: Clayde Baumann @ D&J Ambrose – UK
Collection: Valkyrie
Ph: Gabor Szantai
Make-up: Katie Moore
Styling: Jackie Ambrose
Clothes: Jackie Ambrose

hair-collectiosn

The post Clayde Baumann @ D&J Ambrose – UK, Valkyrie Collection appeared first on Gossip & News.246
Beauty news
October 1, 2016

A.A.A. Millennials cercansiA farlo è Wycon Cosmetics che lancia un contest tutto social per cercare il nuovo volto del brand. Ecco come partecipare245
Beauty news
October 1, 2016

Paltrow, 44 anni al naturaleL'attrice, nel giorno del suo 44esimo compleanno, posta una foto che la ritrae senza un filo di trucco. E, manco a dirlo, appare bellissima244
Beauty news
October 1, 2016

Il bob? È lungo e voluminosoL'estate - almeno in testa! - sembra non voler finire visto che il bob rimane ancora tra i tagli top di questa stagione. Purché long e wavy, proprio come proposto da Testanera243
Beauty news
October 1, 2016

Lena Dunham fa la differenzaL'attrice ha aderito alla campagna di Clinique #failadifferenza, un invito rivolto alle donne ad avere più fiducia in se stesse. Proprio come sottolinea lei stessa nel primo espisodio della serie podcast di cui è protagonista242
Beauty news
October 1, 2016

Roma, che passione!Ancora una volta, Laura e Lavinia Biagiotti raccontano il fascino di Roma e il desiderio d'amore che solo la città eterna sa suscitare con due nuove fragranze, per lei e per lui241
Beauty news
October 1, 2016

Profumo di lillàA sbocciare nel giardino di fargranze firmato Anouage è Lilac Love, un bouquet floreale e romantico che cattura l'essenza della femminilità classica240
Beauty news
October 1, 2016

Capelli: Inverno baroccoFoglie d'oro attorcigliate tra le ciocche, spille scintillanti disseminate sugli chignon. E poi ancora cerchietti opulenti incastonati sopra i mezzi raccolti. Non c'è che dire gli accessori per capelli della nuova stagione emanano un fascino romantico-barocco239
Beauty news
October 1, 2016

Mugler e l'Arty CoverUn accessorio speciale, che si attacca e stacca dal flacone di Angel per proteggerlo238
Beauty news
October 1, 2016

30 settembre,  maschera daySi festeggia oggi ( se lo sono inventati gli americani) la giornata della maschera viso. E' la coccola beauty più amata perché è sinonimo di relax e cura di séOLIVE-GROUPAGEokMediterranea conferma il suo legame con la natura e lo consolida partecipando ad Orticolario, la kermesse dedicata a tutti gli amanti del verde, ospitata nella romantica cornice di Villa Erba a Como, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Nello spazio Mediterranea sarà possibile scoprire come le proprietà dell’olio d’oliva possano essere messe al servizio della moderna cosmesi e conoscere, una su tutte, la nuova linea cosmetica OLIVE dove gli estratti di Olivo esprimono straordinari risultati per la pelle con una spiccata azione antietà e una grande piacevolezza sensoriale. Per i visitatori sono previsti anche laboratori del gusto, con lezioni di assaggio dell’olio d’oliva. Un week end all’insegna del piacere sensoriale!

L'articolo Eventi nel week end: le iniziative di Mediterranea da Orticolario a Como sembra essere il primo su Vogue.it.Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   next >
      KONTAKT      
The world of hair fashion and beauty business
Il mondo della moda capelli e della bellezza
Die professionelle Welt der Haarmode und der Schnheitspflege
El mundo profesional de la moda-cabello y de la belleza
Le monde professionnel de la mode cheveux et de la beaut
Το πιο σημαντικό portal στον κόσμο εξειδικευμένο στην μόδα μαλλιών
Самый важный портал в мире,специализирующийся по моде волос
أكبر موقع في العالم مختصّ في موضة الشّعر
是世界上在发型时尚专业领域中最重要的网站。

GLOBElife Advertise   -   Beauty Store
GLOBELIFE Group

©2016 Globelife.com All rights reserved